Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:

Autors Tēma: Jēzus Kristus  (Lasīts 78912 reizes)

0 Iemītnieki un 1 Nereģistrētais lasa šo tēmu.

Ilārs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7556
Jēzus Kristus
« : Decembris 13, 2013 »

Jesajas pravietojums par Mesijas dzimšanu

Viscaur Vecās Derības tekstiem vijas īpašs motīvs – Mesijas nākšana. Ar sevišķi skaidru noteiktību tas izskan pravieša Jesajas grāmatā, kas tapusi turpat 700 gadus pirms Kristus dzimšanas. Tas bija laiks, kad visapkārt jūdu tautai veidojās vareni politiski spēki – lielvaras, kas apdraudēja mazās tautas likteni. Pravietis šajos politiskajos procesos saskata Dieva sodu par tautas neuzticību. Kā mierinājumu un nākotnes glābiņu Jesaja sludina Mesijas nākšanu. Vārds „Mesija” ebreju valodā nozīmē „Svaidītais”, kas grieķu valodā tiek tulkots kā „Kristus”. Ķēniņu un priesteru svaidīšana ar eļļu Vecajā Derībā bija zīme viņu svaidīšanai ar Svēto Garu, kas dots viņu aicinājuma pildīšanai. Kad pravieša sludinātais būs īstenojies, apustulis Pēteris savā Vasarsvētku sprediķī apliecinās - Jēzu no Nācaretes Dievs svaidījis „ar Svēto Garu un spēku”, bet apustulis Jānis sacīs, ka Dievs Viņam devis savu Garu „bez mēra” (Ap.d.10:38; Jņ.3:34).

Dziļi simbolisks ir fakts, ka ebreju valodā paša pravieša Jesajas vārds nozīmē „Dieva glābšana”, kas satura ziņā ir gandrīz identisks ar Jēzus vārdu - „Dievs ir glābšana”. Pravietis saka, ka lai īstenotu nodomu glābt savu tautu, pats Dievs dos tai īpašu zīmi: „Redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls.” (Jes.7:14) Vārds Iamanuēls nozīmē „Dievs ar mums”. Pēc jūdu Midrāšā  sniegtā skaidrojuma, Dieva vārds Jahve norāda uz Viņa klātbūtni un ir zīme, kas liecina par dziedināšanu un glābšanu Mesijas laikā. Atklādams Mozum savu vārdu Jahve – „Es Esmu, kas Es Esmu”, Dievs to nosauc par zīmi (2.Moz.3:12). Tas, ka pravietis Jesaja jaunavas grūtniecību un bērna dzemdēšanu arī sauc par zīmi, ir ļoti svarīgi. Jaunavas grūtniecība ir brīnumaina, pārdabiska zīme, kas norādīs uz Dieva klātbūtni. Pēc Jēzus dzimšanas eņģelis Bētlemes ganiem sacīs: „Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu.” (Lk.2:12) Citiem vārdiem - jūs atradīsit Jesajas pravietoto Bērnu – Mesiju – To Kungu. Agrīnās baznīcas kristieši, saukdami Jēzu par Kungu, apliecināja, ka viņi tic tam, ka Jēzus ir pats Jahve, jo ebreju vārdu Jahve viņu lietotajā Bībeles grieķu versijā tulkoja – Tas Kungs.

Bez pravietojuma par brīnumaino piedzimšanu no jaunavas, pravietim ir vēl citas lietas, ko sacīt par gaidāmo Mesiju. Savu vēsti viņš ietērpj dziļa patosa pilnos vārdos, kas līdz ar citiem viņa izteikumiem pēc jūdu vēsturnieku domām: „pieder pie nepārspētiem runas mākslas paraugiem.”  Ieklausīsimies šo neparasto vārdu skanējumā: „Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.” (Jes.9:5) Jau lasot pravieša vārdus, dzirdama īpaša pacilātība un svinīgs prieks, kas kļūst vēl izteiktāks, kad iedziļināmies to saturā.

Vispirms pravietis pārsteidzošā veidā paskaidro Bērna dzimšanu ar norādi, kas šis Bērns ir Dēls. Pārsteidzoši tas ir tādēļ, ka ebreju vārds, kas šeit lietots, jau nepārprotami norāda, ka dzimušais Bērns ir vīriešu kārtas. Tas liecina, ka autors ir vēlējies kaut kādā īpašā veidā uzsvērt, ka šis Bērns ir Dēls. Turklāt, gara acīm skatīdams nākotni, viņš par to runā tā, it kā tā jau būtu piepildījusies un kļuvusi par tagadni. Nav šaubu, ka pravietis vēlas pasacīt, ka šis brīnumainais Bērns ir īpašs Dēls, proti, paša Dieva Dēls, kā to liecina viņam veltītie vārdi. Tomēr pirms šiem vārdiem pravietis saka, ka uz šā Bērna – Dēla kamiešiem guļ valdība. Tā Jesaja norāda, ka šajā Bērnā piepildās ķēniņam Dāvidam sen dotais Dieva apsolījums: „Kad tavs laiks būs piepildījies un tu dusēsi līdz ar saviem tēviem, tad Es uzcelšu savu dzimumu pēc tevis, kas nāks no tavām miesām, tam es nostiprināšu viņa ķēniņa valstību... un es nostiprināšu viņa ķēniņa valstības troni uz mūžīgiem laikiem.” (2.Sam. 7:12-13) Tālāk pravietis Jesaja saka, ka šā mesiāniskā Ķēniņa valdīšana aptvers visu pasauli, tā „ies plašumā” un „būs bez gala”, un būtiska šīs valstības iezīme būs, ka tā nesīs mieru starp Dievu un cilvēci un izplatīsies ar vēsti par miera Ķēniņu (Jes.9:6). Vēlāk eņģelis Gabriēls, pavēstīdams Jaunavai Marijai par viņas gaidāmo bērnu, atkārtos pravieša vēsti: „Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu sauks par Visaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi.” (Lk.1:31-32) Tagad pievērsīsimies pravieša vārdiem, ar kuriem viņš raksturo Mesiju.

„Brīnums, Padoma devējs”: Te Jesaja lieto īpašu izteiksmes veidu, kas paturēts latviešu tulkojumā. Citi tulkojumi parasti ir vairāk literāri, tulkojot šo vārdkopu – „brīnumainais Padomdevējs”. Brīnumains tomēr ir vājāks izteiksmes veids. Pravietis šeit grib pasacīt, ka šis Bērns būs tāds Padomdevējs, kas būs ne tikai brīnumains, bet īsts Brīnums cilvēku vidū. Viņš pats būs Brīnums, tas ir, viņš nebūs viss īpaši apdāvināts bērns, kuru mēs varētu saukt par brīnumbērnu, bet Brīnums cilvēku vidū – pats Dievs starp cilvēkiem.
Ikvienam padomdevējam ir nepieciešama gudrība. Dāvida dēlam ķēniņam Salamanam piemita ļoti liela gudrība – tik liela, kā nevienam cilvēkam pirms vai pēc viņa (I Ķēn. 3:12). Tomēr šis Bērns būs gudrāks par Salamanu, jo Viņā „apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības” (Kol. 2:3). Tādēļ pravietis Jesaja kādā citā vietā par Mesiju saka: „Pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars.” (Jes.11:2) Gudrība, kas būs nepieciešama un piemitīs šim Bērnam, nebūs cilvēciska izveicība, bet tāda gudrība, kas nepieciešama cilvēces izpirkšanai un glābšanai. Šāda dievišķa gudrība ir pārcilvēciska – „ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis”, tādēļ cilvēkiem tā bieži šķiet ne tikai nesaprotama, bet pat muļķīga. (2.Kor.2:9; 1:23). Tādēļ pravietis īpaši uzsver un apliecina, ka šim Bērnam piemitīs tāda gudrība, kas raksturīga vienīgi pašam Dievam. Šā iemesla dēļ šo Padomdevēju sauks par Brīnumu.  Brīnums ir kaut kas tāds, kas pārsniedz cilvēka dzīves pieredzi un nav izskaidrojams cilvēciskās gudrības ietvaros.

„Varenais Dievs”: Šis vārds labi saskan ar iepriekšējo vārdu - „Brīnums, Padoma devējs.” Burtiski ebreju valodā tas gan skan - Varoņdievs vai Dievs - Varonis, tomēr lai izvairītos no pārpratumiem un uztvertu šā vārda patieso jēgu, ir pareizi dot priekšroku tulkojumam – „Varenais Dievs.” Šā vārda nolūks ir iedrošināt grēka izbiedētas sirdis, apliecinot, ka Mesija būs tāds, kas „var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu.” (Ebr.7:25) Šo brīnumu kristieši daudzina Ziemassvētku dziesmās – Bērniņš, kas dus Marija klēpī un dzer viņas pienu, ir pats visvarenais Dievs, kas uztur debesis un zemi!

„Mūžīgais Tēvs”: Tiem, kas pazīst kristiešu mācību par trīsvienīgo Dievu, varētu šķist savādi, ka pravietis Mesiju sauc par mūžīgo Tēvu. Tomēr te nav nekā dīvaina. Jesaja šeit nerunā par Dieva personām, bet saka, ka Mesija būs mūžīgais Tēvs saviem ļaudīm – ticīgajiem cilvēkiem. Visu neskaitāmo cilvēka dzīves pārmaiņu vidū, Viņš būs nemainīgi gādīgs Tēvs, kas rūpēsies par savu tautu. Vēstules ebrejiem autors par Jēzu vēlāk sacīs, ka Viņš ir „vakar un šodien, tas pats mūžīgi” (Ebr.13:8). Pasaulē, kur viss mainās ik brīdi, kur nekam it kā nevar uzticēties, Mesija būs nemainīgs un paliekošs. Kādā citā vietā pravietis vēlreiz atkārto savu domu: „Tu, Kungs, esi mūsu Tēvs, mūsu Pestītājs: jau no seniem laikiem tas ir Tavs vārds.” (Jes.63:16). Šī doma par Mesiju kā mūžīgo savas tautas Tēvu ir atrodama arī citviet Bībelē. Kādā no ķēniņa Dāvida psalmiem mēs lasām: „Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā Tas Kungs apžēlojas par tiem, kas Viņu bīstas.” (Ps.103:13) Dziļš mierinājums nāk no šiem vārdiem, kas kā gādīgas tēva rokas apskauj tos, kas šajā pasaulē jūtas kā bāreņi.

„Miera valdnieks”: Mesija būs ķēnišķīgs valdnieks. Pēc savas miesas Viņš sēdēs uz Dāvida troņa, būdams likumīgs ķēniņa Dāvida pēctecis. Tomēr viss, ko mēs par Viņu iepriekš dzirdējām neliecina, ka Viņš varētu būt viens no šīs pasaules valdniekiem. Pravietis Viņu jau nosauca par „Mūžīgo Tēvu” un Viņa valstību raksturoja kā tādu, kurai „nav gala”. Papildinot šo sarakstu ar vārdu „Miera valdnieks”, pravietis norāda, ka Mesija nepavisam nebūs līdzīgs šīs pasaules valdniekiem. Parasti valdnieki savu varu cenšas nostiprināt ar spēku, nereti ar karu palīdzību. Turpretī šis Ķēniņš nesīs mieru. Protams, tas nebūs politisks, bet gan garīgs miers, kuru nesīs Jesajas sludinātais Ķēniņš. Viņš nesīs mieru starp Dievu un cilvēci, paveikdams cilvēku labā to, ko tie nespēja paši. Citā vietā, runādams par Mesiju, pravietis sacīs: „Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” (Jes.53:5) Tomēr, kad starp Dievu un cilvēkiem tiks nodibināts miers, tas izplatīsies arī cilvēku starpā. Galu galā Mesija panāks to, ka „Vilki un jēri ies kopā ganos, un lauva ēdīs salmus kā vērsis, bet čūskas barība būs pīšļi. Tie nedarīs vairs nedz ļauna, nedz posta visā Manā svētajā kalnā.” (Jes.65:25) Tāds būs Mesijas – Miera Ķēniņa nestais dievišķais miers.  Pasaule savstarpējos cīniņos par vietu zem saules arvien ir liela nemiera un raižu pilna. Pacelts kā Damokla zobens pār katru cilvēku glūn baisais nāves vaigs, kas pat vislielākās laimes brīžos liek mums nodrebēt un skumji nopūsties - šajā pasaulē nav atrodams īsts un paliekošs miers. Šī cilvēka dzīves traģiskā sāpe tiek izdziedāta dziesmās, aprakstīta dzejā un attēlota gleznās – īsa un nemiera pilna ir cilvēka dzīve. Tādēļ ieklausies! Cauri gadsimtiem izskanējušajā pravieša vēstījumā par Miera Ķēniņu cilvēcei tiek apsolīts īsts un patiess miers. Kad Dieva noliktais laiks bija piepildījies, šis senais Jesajas pravietojums par miera ķēniņa nākšanu tika īstenots, un pāri Bētlemes pakalniem izskanēja varenā eņģeļu himna: „Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un [Dievam uz] cilvēkiem labs prāts.” Kādā vientuļā Bētlemes mājvietā autiņos tīts, silītē uz salmiem gulēja Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #1 : Decembris 13, 2013 »

Ilār, un Nostradamusa pravietojumus Tu esi lasījis? Par tiem cilvēki arī jūsmo un atrod tur visu ko.

Jā, un starp citu, visādas dievu, dievu dēlu, sūtņu utt dzimšanas visādos exotiskos veidos ( Zevs kā zelta lietus un tā tālāk) ir parasts motīvs mitoloģijā, tāpat kā ``mesija``, tas ir dieva dēls, sūtinis utt, kas atnāks un visus izglābs.

Jā, es tikai sāku lasīt Tavu tekstu, pravietojumā ir ka mesiju sauks Imanuels, bet jūs par mesiju uzskatat vīru vārdā Ješua.
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #2 : Decembris 13, 2013 »

P.S.

Ilār, šī ir Tava ziemas svētku runa?
IP pierakstīta

AMF

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2073
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #3 : Decembris 13, 2013 »

Nez, kurā baznīcā Ilārs sprediķo?
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #4 : Decembris 14, 2013 »

le-haim

KLB
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #5 : Decembris 14, 2013 »

Ja mēs paskatamies uz 3 mitoloģiskajiem tēliem - Kristu, Prometeju un Luciferu, tad mēs redzam kopīgu simpātisku iezīmi. Tie visi ir dumpinieku, brīvdomātāju tēli, kas nepakļaujas pastāvošai kārtībai, jo atrod to par nelietīgu esam. Tiem visiem piemīt lepnība, nepaklausība.

Kristus nostājas pret judaistu teokrātiem, romiešu okupācijas varu un arī naudas kultu.
Prometejs nostājas pret Zevu
Lucifers nostājas pret Jahvi.

Tieši šo - brīvu domāšanu, nepaklausību ļaunai varai un nostāšanos pret to - mums arī būs no šiem tēliem mācīties, jo patiesība darīs mūs brīvus un varenus.

Āmen.

IP pierakstīta

Papucs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 16365
 • aristokrāts zinātnieks
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #6 : Decembris 14, 2013 »


 ( Zevs kā zelta lietus un tā tālāk)

"zelta lietus"  :o :o :o
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #7 : Decembris 14, 2013 »

Papuc, Tu esi ozabočennijs. Pubertitāte nav beigusies?

Kā tajā anekdotē:

Poļitruks: ierindniek, par ko jūs domājat, skatoties uz šo plakātu?
Ierindnieks: Par seksu.
Poļitruks: ?????? :o :o :o
Ierindnieks: A es vienmēr domāju par seksu.
IP pierakstīta

MJ

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7832
 • sirdī vēsturnieks
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #8 : Decembris 14, 2013 »

Ilārs
Citāts
Kā mierinājumu un nākotnes glābiņu Jesaja sludina Mesijas nākšanu. Vārds „Mesija” ebreju valodā nozīmē „Svaidītais”, kas grieķu valodā tiek tulkots kā „Kristus”.
Tikai nevajag aizmirst, ka terminu `svaidītais` var piemērot pa lielam, jebkuram pravietim. Jēzu par `Kristu` jau sāka saukāt pēc tam, kad viņš bija uzsācis savu misiju, nevis pirms tās.
Citāts
Dziļi simbolisks ir fakts, ka ebreju valodā paša pravieša Jesajas vārds nozīmē „Dieva glābšana”, kas satura ziņā ir gandrīz identisks ar Jēzus vārdu - „Dievs ir glābšana”.
Nu un arī musulmaņiem ir `Abdulla` - dieva kalps...
IP pierakstīta
Izveido pats savu hokeja komandu:

MJ

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7832
 • sirdī vēsturnieks
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #9 : Decembris 14, 2013 »

No Cracked.com:
Citāts
Many of his fans treat Lennon like a modern day Jesus: He preached peace and love, dressed like a disheveled hippie, died tragically young, and came back four years later with a posthumous album. Just like Jesus.
IP pierakstīta
Izveido pats savu hokeja komandu:

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #10 : Decembris 14, 2013 »

MJ, nu es tak te stāstīju, ka pilsonis Ādolfs arī kvalificējas...

Tieši tāpat kā ne tik ekzakti vēsturiskās personas Osiriss,  karalis Arturs un Cthulhu :D
« Pēdējā izmaiņa: Decembris 14, 2013 Ctulhu »
IP pierakstīta

Ilārs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7556
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #11 : Decembris 14, 2013 »

Jesajas teksts ir tāds raksturīgs kopsavilkums, kurā atspoguļojas jūdu tautu mesiāniskās ilgas. Ctulhu & Co varbūt var iztikt bez analoģijām, jo ar tām nevar neko pierādīt, nedz apgāzt.
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #12 : Decembris 14, 2013 »

Ilārs, analoģijas te ir īsti vietā, jo šāda tipa ( uzskatīti dažādās grupās par mesijām-glābējiem-pestītājiem) gan pierādīti vēsturisku, gan leģendāru personu ir vesela virkne.

Mesianiskās ilgas jau ir diezgan parasta lieta un raksturīgas daudzām cilvēku grupām. Atceramies piemēram indāņus ar viņu Ketcaloatlu - Kukulkhanu.
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #13 : Decembris 14, 2013 »

IP pierakstīta

Ilārs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7556
Re: Jēzus Kristus
« Atbilde #14 : Decembris 14, 2013 »

Zeps, Buiķis etc. ir tikai daži no vesalas virknes un secinājumi tātad ir, ka zinātne ir mistiska nodarbe reliģisku uzskatu apstiprināšanai.
IP pierakstīta