Migla

Pasaules uzskati => Kristietība => Tēmu iesāka: Jona Marts 02, 2015

Virsraksts: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 02, 2015
tā bija viena no manām tēmām LELB forumā, ielikšu arī šeit, jo baznīckungiem joprojām pārlieku bieži tīk pestīšanu pierakstīt tikai t.s. ticīgajiem, resp. pašiem sev.

pamatojums Bībelē
- ikvienā tautā Viņam ir tīkams, kas Viņu bīstas un taisnīgi dzīvo,
- Sv.Gars izlejas arī pār pagāniem /Ap.d.10/
- dzīvais Dievs ir visvairāk ticīgo, bet arī - visu cilvēku Pestītājs /1.Tim.4/
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 02, 2015
pamatojums vēlākajos Baznīcas avotos


"Kristus ir pirmdzimtais Dieva Dēls un vienlaikus Vārds, kurā līdzdalīga visa cilvēce. Tāpēc tie, kuri aizvadījuši dzīvi saskaņā ar Vārdu, ir kristieši pat tad, ja uzskatīti par ateistiem, kā, piemēram, grieķi Sokrāts, Heraklīts u. c."
/Sv.Justīns/

"No taisnīgā Ābela līdz pasaules beigām, kamēr vien cilvēki dzims un tiks dzemdēti, visi taisnīgie, kas ir gājuši caur šo dzīvi, kļūst par vienu Kristus Miesu."
/Sv.Augustīns/

"Ikviens cilvēks, kas, nepazīdams Kristus Evaņģēliju un Viņa Baznīcu, meklē patiesību un pilda Dieva gribu tādā veidā, kā viņš to pazīst, var tikt pestīts."
/katoļu avoti/

"But the plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place amongst these there are the Mohamedans, who, professing to hold the faith of Abraham, along with us adore the one and merciful God, who on the last day will judge mankind." /Lumen Gentium/
jeb:
841
"Baznīcas attiecības ar musulmaņiem. "Pestīšanas plāns tāpat aptver arī tos, kas atzīst Radītāju, un vispirms tie ir musulmaņi, kuri uzskata, ka apliecina Ābrahama ticību, un kopā ar mums pielūdz vienīgo, žēlsirdīgo Dievu, kas tiesās cilvēkus Pēdējā dienā." [334]
843
28
856
"Baznīca atzīst Dieva meklējumus citās reliģijās, pat ja tie vēl joprojām noris "pustumsā un tēlos". Kaut arī Dievs vēl nav iepazīts, tomēr Viņš ir tuvu, tādēļ, ka tieši Viņš dod visiem dzīvību, garu un visu, un tādēļ, ka Viņš vēlas, lai visi cilvēki būtu pestīti. Tādējādi Baznīca uzskata, ka viss labais un patiesais reliģijās ir kā sagatavošana Evaņģēlijam "un ka to dod Tas, kas apgaismo katru cilvēku, lai visbeidzot viņam būtu dzīvība". [336]
/no katoļu katehisma/

"Visi cilvēki, kas dzīvo labas dzīves, neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības, viņiem ir vieta Debesīs..."
/Emanuels Svēdenborgs/

"Protams, ka cilvēki, kuri nedzird Kristus vēsti savā dzīves laikā un godīgi pieder pie viņiem pieejamas reliģiskas formas (kas gan ir nepilnīga salīdzinājumā ar kristietību), un godīgi dzīvo tajā, šie cilvēki caur šo formu var sastapt Dievu un Kristu, nezinot Kristus vārdu.
Dievs ir radījis un mīl visus cilvēkus, ne tikai kristiešus. Viņš saprot visus cilvēkus un zina, ko cilvēks savas dzīves laikā spēj un ko nespēj.
Teoloģijā šai ziņā tiek runāts par tā saucamajiem ‘anonīmajiem kristiešiem’ jeb cilvēkiem, kuri pa citu ceļu var aiziet līdz Kristum, bet nezina, ka tas ir Kristus. Viņi vienkārši nezina, ka tas ir Kristus, bet var aiziet līdz viņam. ..."
/luterāņu/J.Rubenis/
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 02, 2015
šodienas praviešiem Sv.Garā atklātais


"Pārāk daudzi Manā Baznīcā noticējuši, ka šī Mīlestības plūsma domāta vienīgi dažiem izredzētajiem. Tas ir aplam; kā Man gan patiktu pūst trompeti, kas atskanētu ikvienā no četriem zemes stūriem, un pavēstīt katram atsevišķi un visiem kopā, dienu un nakti, ka Manā Sirdī un Tēva Sirdī pietiek vietas visiem bez izņēmuma!"
/"Manu izredzēto laimei. JĒZUS", L.Lašanss/1:37/

"Par laimi, Tēva žēlsirdībai nav robežu, un Viņš katram cilvēkam dod lielu skaitu izdevību brīvi izvēlēties, lai tas kopā ar Viņu būtu laimīgs uz visu mūžību. Šī izvēle notiek visas dzīves garumā zemes virsū, nāves stundā un pat pašā nāves pieredzē, kad visiem tiek dotas vēl kādas izdevības.
Visvairāk šīs pēdējās izdevības nāk par labu tiem, kuri aizmieg, nepazīdami Dieva Mīlestību."
/"Manu izredzēto laimei. JĒZUS", L.Lašanss/1:151/

Tiem ļaudīm, kuriem ir maza ticība vai tās vispār nav, jāatceras – Dievs cilvēku nekad nav pametis. ... Ja cilvēks netic, viņš tik un tā ir vienots ar dzīvības devēju. ...
Ticība nav reliģija, tā ir reāla iespēja iepazīt sevi un Dievu. ... Pats galvenais šajā dzīvē – jāiegūst gara bagātības un jāvairo gara augļi. Nodzīvojot konkrētu dzīves periodu, ir attiecīgi jāizaug arī gara lielumam. Ja grēko, gars iet mazumā, ja dzīvo pareizi – tas aug.
Ja kāds atmet kaut vienu no vismazākajām Dieva prasībām, tas debesīs būs mazs. Baušļu pilnīga ievērošana nav panākama vienā dienā. ... Ja kāds domā, ka skaistajā dzīves kalnā var uzkāpt, nepildot baušļus, tas maldās. Nepildīt baušļus, tas nozīmē dzīvot grēkā, bet grēks cilvēkā dzemdina nāvi. ...
/Ēriks Delpers/

"...Pagātnes un tagadnes vajāšanām, kas vērstas pret jūdiem un musulmaņiem, ir sātaniska izcelsme. Dievs nekad mūs nav nošķīris. Visi tie, kas praktizē reliģiju, Dievam ir vienlīdz mīļi. Nepietiek ar piederību Romas katoļu vai ortodoksālajai Baznīcai, lai būtu pestīts. Tie, kas nepieder šīm Baznīcām, nav mazākas Dieva radības, kas veidotas pēc Viņa tēla. Pestīšana ir apsolīta visiem, kas paklausa Dieva baušļiem. Jēzus tika sists Krustā par visu cilvēci. No tā, kurš ir daudz saņēmis, Dievs prasīs vairāk. Tas ir īpašais kristieša esamībā. Tā nav privilēģija, bet papildu pienākums no viņu puses.
Kad viss ir pateikts, Dievs ir vienīgais Tiesnesis; Viņš ir Mīlestība, un Viņš tiesās pēc Mīlestības, kuru cilvēki ir parādījuši uz zemes."
http://www.tlig.lv/
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 02, 2015
Jona, nuja  - šitas koncpts baznīcniekiem visu biznesu jauc, tāpēc šie arī vibrē.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 02, 2015
jā, mani piem. pamatīgi nokaitināja mūsu ārčijs 16. martā, spekulējot tieši uz šo aspektu (kur sirmie leģionāri savās dvēselēs varbūt ir simtreiz tuvāki pestīšanai kā viņš pats).
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 03, 2015
no vietnes Garīgums.lv


"... jūs neticat Man, jo turat Mani tikai par Bībeles Dievu, bet ne par pasaules Dievu, kuram vienādi mīļi ir visi pagāni, jūdi, bezdievji, turki un ikviens cilvēks; kurš Savos dzīvokļos uzņem visus, kas ar pazemīgu sirdi klausās Manos Vārdos, tos uzņem un pēc tiem dzīvo. Ja Es būtu tikai nedzīvā Bībeles burta Dievs, tad gandrīz visa pasaule, kas cieši neticētu Bībelei, ietu uz elli!
Ak, jūs aklie Bībeles burta varoņi, vai jūs ticat, ka es bērnus radu tādēļ, lai tos ne redzējušus, ne lasījušus Bībeli, pēc šīs zemes dzīves sagrūstu elles tumsā!? Kur ir palicis jūsu saprāts un mīlestība? Vai tā jūs izprotat Dievu, kas ir pilnīga Mīlestība?!

Vai jūs domājat, ja mirst kāds neprotestants, nekalvinists vai tāds, kas nav lasījis Bībeli, tad ierodoties garu valstī tam tūdaļ tiek jautāts — vai tu esi lasījis Bībeli? Vai tu esi ticējis pēc Bībeles? Vai tu vienmēr esi burtiski rīkojies pēc Bībeles vārdiem!?
Redziet, no visa tā netiek jautāts nekas, bet jautāts tiek vienīgi — vai tava rīcība pret tuvāko veinmēr ir bijusi mīlestības pilna? Netiek prasīta ticība Bībelei, Talmudam, Korānam vai kādai citai reliģijas grāmatai: Manā garu pasaulē izšķiroša ir vienīgi dzīve saskaņā ar mīlestību. Tādēļ Es kā Jēzus esmu teicis, ka Bauslības lielākais likums ir mīlestība. .."

— Iekšējā vārdā saņēmis Francs Šumi, 1901
http://www.garigums.lv/
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 03, 2015
Jona

``uzņem visus, kas ar pazemīgu sirdi klausās Manos Vārdos``

arī nav laba pieeja, padomā pati - vai tu gribi sev apkārt pazemīgos?

`` vai tava rīcība pret tuvāko vienmēr ir bijusi mīlestības pilna? ``

OK, šo kritēriju varētu ieskaitīt.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 03, 2015
Ctulhu
Citāts
arī nav laba pieeja, padomā pati - vai tu gribi sev apkārt pazemīgos?
patiesībā ārkārtīgi un bezgala pievilcīga īpašība cilvēkam (nejaukt ar gļēvumu, neizlēmību, iztapību utml.).
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 03, 2015
Jona, ir ļoti grūti nejaukt, jeb mēs runājam par dažādām lietām.

Man ir aizdomas, ka Tu par pazemību sauc kko tādu, ko parasti sauc par saprātīgumu, apdomīgumu un tā.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 03, 2015
Ctulhu
? kas tās vēl par definīcijām :) labāk tad vnk iedomājies pazemību kā pretēju lecībai.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 03, 2015
Jona, nē lecība ir tad, kad ambīcijas ir, zināšanu nav.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Papucs Marts 03, 2015

 baznīckungiem joprojām pārlieku bieži tīk pestīšanu pierakstīt tikai t.s. ticīgajiem, resp. pašiem sev.


Kāpēc Tevi tas joprojām satrauc?
Jā, atceros, sen sen mani arī satrauca, bet tikai dažus pirmos gadus.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 03, 2015
Papuc, nu krāpnieki, parazīti - negatīva parādība.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Papucs Marts 03, 2015
Ctulhu, nu bet pilna pasaule taču!
Īpaši politikā.
Nu un?
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 03, 2015
Papucs, nu par politiku tak arī Jona interesējas. Viss normāli.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Papucs Marts 03, 2015
Jā, bet Jona kristiete.

Kristiešiem ar laiku šitā interese/satraukums pamazām izzūd.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 03, 2015
Papucs
Citāts
Kāpēc Tevi tas joprojām satrauc?
ai nē, personīgi mani tas absolūti neuztrauc. ielieku tikai zināšanai tipa ne-kristīgajiem, kuri varbūt vēl nezin, kāda tā ir jau saknē nekaunīga deza ;)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 03, 2015
Jona, tāpēc jau mēs ateisti oponēšanā uzsvaru liekam tieši uz mācītājiem.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 04, 2015
nus, mācītāji gan arī visai pamatīgi atšķiras, vai ne... :)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 04, 2015
Jona, ar mācītājiem ir tas, ka viņi šīs idejas/ mācības ir padarījuši sev par iztikas avotu. Nebūtu par ļaunu iemācīties darīt arī kko citiem derīgu, vai ne?
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 04, 2015
Ctulhu
es gan nekādā ziņā nemestu akmeni visu dārziņos. ir pamatīga atšķirība starp resnā gala suslikiem un piem. mums zināmo Ugāles ērģelnieku.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 04, 2015
Jona, nu redzi, atšķirība ir uz sejas, atslēgvārds ``ērģelnieks``, tb cilvēks prot taisīt un remontēt ērģeles, tas prasa zināšanas un nav vienkārši. Un tas ir derīgi.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 04, 2015
izlietojis viņš visu laiku tikai draudzei (resp., būtu draudze daudzskaitlīgāka), tas būtu vēl lietderīgāk. nelaime jau ir nevis mācītājos kā tādos bet suslikos.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 04, 2015
Jona, es teiktu, ka vaina ir mācītājos un mācībā. Jā, daži izmanās darīt labu cilvēkiem arī par spīti mācībai, iemanās kompensēt tās destruktivitāti.

( mēs jau te runājām, ka visādi putini un staļini alktīgie naudasmaisi un militāristi un arī visādi sauroni un darti veideri - viņi visi izskatās mazi, balti un pūkaini, ja salīdzina ar VD stāstu un tā galveno varoni)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 04, 2015
Ctulhu
Citāts
...vaina ir mācītājos un mācībā
atkal esam atdūrušies pret mazo elementālīti , ko es joprojām gaidu būrītī iespiestu/ apskatāmu.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 04, 2015
Jona, stiep šurp. Ja man kāds gadīsies, parādīšu ( vismaz) visai miglai, esi droša.

Bet šis nav tas jautājums. Saproti Jona - pat ja tev būtu taisnība un paralēlā pasaule ar tiem elementāliem un pārējiem eksistētu - un tad? Tāpēc Jahve mazāks tirāns? Tāpēc Jahves noziegumi nav noziegumi?

Nu tas pats-  ja pieņemsim Saurons eksistētu reāli - viņš ko - Jonai uzreiz patiktu?
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 04, 2015
Citāts
pat ja tev būtu taisnība un paralēlā pasaule ar tiem elementāliem un pārējiem eksistētu...
bet tu vnk ņem un uzzini. un būs jēga runāt tālāk - ir Viņš Sauronam līdzīgs vai tomēr nav.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 04, 2015
Jona, skatamies pēc pieejamajiem aprakstiem - VD. Sanāk ultramega utt.. saurons.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 04, 2015
Ja, pieņemsim, izrādītos, ja paralēlā pasaule eksistē - nu tad būtu varbūtība, ka tas ir reāls, nevis iedomāts ienaidnieks.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 04, 2015
Ctulhu
Citāts
skatamies pēc pieejamajiem aprakstiem - VD. Sanāk ultramega utt.. saurons.
tu taču VD netici, tad kur jēga atsaukties uz to? :) vnk ņem un pārbaudi - jeb tev aizspriedumi pret zinātniskiem eksperimentiem?
nu redzi, un kad būsi sadzinis rokā sīkos, tad ātri vien uzzināsi vai tomēr pastāv Kāds, kas tevi no jamo (visai apgrūtinošās) sabiedrības atbrīvos (ko nez vai darītu Saurons..).
mierinājumam - man nav gadījies lasīt nevienu nopietnu liecību, kad izmisis cilvis būtu pamests neziņā starp lēkājošiem galdiņiem :D
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 04, 2015
Jona, es vērtēju VD tāpat kā Tolkiēna stāstu.

Par eksperimentiem - es jau teicu, kādreiz mēs to visu paprovējām.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 04, 2015
tad arī es atļaušos tavas neskaidrās (un neviena paša drošticami neapliecinātās) atmiņas pieskaitīt kārtējam Tolkīnam.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2015
kārtējam Tolkīnam.

Miskastē visus Tolkīnus!
(personīgi es tiešām izmetu miskastē pirms gadiem)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 04, 2015
Papuc, tolkiens ir tas pats, kas bībele
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 05, 2015
no Marijas Valtortas atklāsmes


"... Viss, kas ir iegūts negodīgā ceļā - tas neizdosies. Jo katri meli ir vienotības zīme ar sātanu, melu tēvu.

Neticiet, ka debesu valstības iegūšanai ir nepieciešami acis krītoši darbi. Pietiekami ir ierastie, mīlestībā darīti darbi.
Mīlestība ir auga sēkla, kura, rodoties jūsos, aug līdz Debesīm, bet tās paēnā rodas citi tikumi. Es salīdzināšu to ar mazo sinepju graudu. Cik gan tas ir maziņš! Tā ir vissīkākā no visām sēklām, bet kāds no tās izaug augs un cik gan daudz augļus tas nes! Tas dod nevis simts augļus pret simts sēklām, bet gan simts pret vienu. Un kaut arī sēklas ir vismazākās (pēc izmēriem), tomēr cik gan lietderīgas tās ir.
Tāpat ir ar mīlestību. Ja jūs ieslēgsiet savā sirdī mīlestības sēklu pret Dievu un tuvāko un ja šīs mīlestības iespaidā jūs pildīsiet savus darbus, tad nekad jūs nepārkāpsiet Dekalogu. Jūs tad nemelosiet Dieva priekšā ar viltus - tikai pašas praktikas - reliģiju, kas ir bez gara. Jūs neapmelosiet tad tuvāko ar nepateicīgu un neuzticīgu uzvedības veidu, apzogot to tirdzniecībā un dzīvē.

Palūkojieties šurp, uz šo sinepju krūmu: cik gan putnu tagad meklē viņā patvērumu, un vēlāk tas kļūs par drošu mājokli putnu mazuļiem. Tā tas ir ar mīlestību. Mīliet un jūs tapsiet mīlēti. Mīliet un jums neaptrūksies žēlastība attiecībā uz jums padotajiem.
Mīlestība un atklātība - un miers ieskaus jūs zemes virsū, bet Debesīs jūs gaidīs godība. Citādi ikviens jūsu darbs pārvērtīsies elles salmā. Atcerieties mīlestības bausli un esiet uzticīgi Dievam - Patiesībai katrā savā vārdā, darbā un jūtās.

Nepieciešams ir nepārtraukts darbs sevis pilnveidošanai - klusumā un pacietībā. Esiet droši, ka Dievs redz jūsu cīņas un atmaksās par katru uzvaru pār egoismu, nelaipna vārda apslāpēšanu, nepatīkamu prasību izpildīšanu.
Dieva Valstība tiek būvēta ikdienas no mazām lietām, no mazo tikumu, bet jo īpaši - mīlestības piekopšanas. Esiet labsirdīgi. Dzīvojiet mierā viens ar otru. Nepakļaujaties kurnēšanai. Netiesājiet. Un tad Dievs būs kopā ar jums.
Es dodu jums Savu mieru un pateicos jums par šo ticību uz Mani.

/Marija Valtorta, "Jēzus Kristus", 2. publiskās darbības gads/
http://katolis.eks.lv/Dokumenti/maria_valtorta.htm
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 05, 2015
Māte Terēze

"Ir tikai viens Dievs, un Viņš ir Dievs priekš visiem. Tāpēc svarīgi, lai Dieva priekšā mēs katru turētu vienlīdz vērtīgu. Vienmēr esmu teikusi, ka hinduistam mums jāpalīdz kļūt par labāku hinduistu, musulmanim – par labāku musulmani un katolim – par labāku katoli. Mūsu darbam jākļūst par paraugu visiem cilvēkiem. Mēs apvienojam 475 dvēseles – starp mums ir 30 katoļu ģimenes, bet pārējie ir hinduisti, musulmaņi, sikhi – visdažādākās reliģijas. Taču viņi visi nāk uz mūsu lūgšanām.
Katrā no viņiem [aprūpējamiem nabagiem, slimniekiem] ir paslēpies Jēzus."
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Papucs Marts 05, 2015
sēklas ir vismazākās (pēc izmēriem)

Vot, šito es nesaprotu.
Kopš veikalā var nopirkt nemaltas sinepju sēklas, es redzu, ka tās ir izmēros daudz lielākas par citām, piemēram, magoņu sēklām.


Sinepes:

(http://www.lavandas.lv/allfiles/products/big/5843.jpg)


Magoņmaizīte:

(http://4.bp.blogspot.com/_sMZ-32I_RzQ/TNmeE2M7-qI/AAAAAAAAA6s/-NWsqrKlUn4/s320/magonu4.JPG)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 05, 2015
Jona

``hinduistam mums jāpalīdz kļūt par labāku hinduistu, musulmanim – par labāku musulmani un katolim – par labāku katoli.``

OK un - ateistam par labāku ateistu.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 05, 2015
Jona

``nepatīkamu prasību izpildīšanu. ``

šitas var nebūt pareizi, dažas prasības vajag ne tikai nepildīt, bet arī prasītāju nolikt pie vietas.

``Nepakļaujaties kurnēšanai. Netiesājiet.``

Arī nav laba stratēģija jo kontroli nedrīkst zaudēt.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Marts 06, 2015
Ctulhu
bet sk. kontekstu pirms
"Nepieciešams ir nepārtraukts darbs sevis pilnveidošanai - klusumā un pacietībā. Esiet droši, ka Dievs redz jūsu cīņas un atmaksās par katru uzvaru pār egoismu, nelaipna vārda apslāpēšanu..."

Papucs
ir jau vēl sīkākas, dažas puķu sēklas gandrīz saredzēt nevar, bet to Jēzus stāsta Saviem mācekļiem, kuriem našķēties ar magoņmaizītēm laikam nebija aktuāli ;)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 06, 2015
Jona

``Nepieciešams ir nepārtraukts darbs sevis pilnveidošanai - klusumā un pacietībā.``

Tas ir OK.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Februāris 16, 2016
ieliksim arī šeit - tas pagaidām pēdējais vārds par TĒMU  :)


Ateisti spēj pieņemt morālus lēmumus tieši tāpat kā reliģiozi cilvēki, bezprecedenta vēstulē, kas trešdien (2013. g. sept.) publicēta Itālijas kreisās ievirzes laikrakstā «La Repubblica», apliecinājis pāvests Francisks.

«Dieva žēlastībai nav robežu, ja mēs vēršamies pie viņa ar patiesu un nožēlas pilnu sirdi.»
...
Svētīšanas ceremonijā Vatikāna Svētā Pētera laukumā maijā Francisks sacīja, ka neticīgie var tikt glābti tieši tāpat kā katoļi. Vatikāna preses pārstāvis drīz vien nāca klajā ar skaidrojumu, ka cilvēks, kurš noliedz katoļu baznīcu, «nevar tikt glābts».

«Tas Kungs ir izpircis mūs visus, mūs visus ar Kristus asinīm. Mūs visus, nevis tikai katoļus. Visus! «Tēvs, ateistus?» Pat ateistus. Visus,» uzrunā maijā sacīja pāvests.

«Mums vienam otru ir jāsatiek, darot labu. «Bet es neticu, tēvs. Es esmu ateists!» Bet dari labu - mēs viens otru satiksim tur,» viņš sacīja.
http://apollo.tvnet.lv/zinas/pavests-parsteidz-pasauli-publicejot-bezprecedenta-vestuli/609945 (http://apollo.tvnet.lv/zinas/pavests-parsteidz-pasauli-publicejot-bezprecedenta-vestuli/609945)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 16, 2016
«Dieva žēlastībai nav robežu, ja mēs vēršamies pie viņa ar patiesu un nožēlas pilnu sirdi.»/c./

Pāvests ir liekulis,jo viņš labi zina,ka cilvēkam,lai viņš vērstos ar nožēlas pilnu sirdi pie Dieva ir jātic,ka Dievs eksistē.
Tā vietā,lai pievērstu neticīgo  cilvēku domas uz Dieva piedāvātās glābšanas iespējām,viņš baro ar meliem.
Ateisti taču netic Dieva eksistencei, bet spēja pienemt morālus lēmumus vadoties pēc sirdsapziņas ,tas  vien neglābs no Dieva dusmām.
Esiet modri,neuzķerieties uz masu hipnozes seansu!
Sekojiet labāk Jēzum !
Bībelē vis pateikts priekšā,kas un kā jādara,lai tiktu glābti .
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Papucs Februāris 16, 2016

 pēc sirdsapziņas atšķirt labu no slikta ,tas  vien neglābs no Dieva dusmām.

Mācēšana vien nē, bet mācēšana kopā ar darīšanu gan paglābs :)

Tu nemāki lasīt to, kas rakstīts Bībelē :)
Jau otrā tēmā ieliku.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Februāris 16, 2016
astra
jūsu stulbais kantorītis vispār varētu Jēzus vārdu nevazāt, Viņš taču jums pat neskaitās Dievs, bet tā tikai... labākajā gadījumā augstāks eņģelis   ::)
http://forums.delfi.lv/read.php?f=97&t=230427&a=1
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Februāris 16, 2016
astra
un tā kā arī šis koments pieder pie tavām spožākajām pērlēm:
Citāts
Līdz ar pēdējā Jēzus apustuļa uzrakstīto Jaunās Derības vārdu un viņa nāvi arī gara dāvanas izbeidzās
http://forums.delfi.lv/read.php?f=97&t=308983&a=1
tad neredzu iespēju ar tevi vispār ko nebūt APSPRIEST (tur tomēr vajag mazliet prāta līdzdalības). piedod astra, tu man esi simpātiska kā cilvēks, bet ar savas sektas sviestu, pls, ne manās tēmās, ok?
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Februāris 16, 2016
bet labprāt parunātos ar tevi kadā neitralākā tēmā, piem. par tiem pašiem spokiem, kā jau teicu  :)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 16, 2016
Mācēšana vien nē, bet mācēšana kopā ar darīšanu gan paglābs :)

Tu nemāki lasīt to, kas rakstīts Bībelē :)
Jau otrā tēmā ieliku/Papucs c./

Nu bet tu personīgi esi atzinis Jēzus Kristus debesu Tēvu Jahvi par Dievu ?Tu tici Viņam ?
Jo,redzi,"Jāņa 17:3 ir rakstīti Jēzs vārdi:" Mūžīgā dzīvība ir tā, ka viņi iepazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu Kristu.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 16, 2016
gara dāvanas izbeidzās/c./

Protams,ka izbeidzās un to apliecina Bībelē rakstītais.Pirmajā gadsimtā brīnumainas dziedināšanas veica Jēzus Kristus un viņa apustuļi, kā arī daži citi viņa sekotāji. Kad tika izveidota kristiešu draudze, gara dāvanas, arī spēja dziedināt, bija zīme, kas liecināja par Dieva labvēlību pret šo jauno draudzi un sagādāja Dievam godu.
Taču vēlāk, kad kristiešu draudze bija nostiprinājusies, par Dieva labvēlību liecināja nevis īpašas gara dāvanas, bet gan draudzes locekļu stiprā ticība, cerība un mīlestība. (Jāņa 13:35; 1. Korintiešiem 13:13.) Tuvojoties pirmā gadsimta beigām, šāda brīnumaina dziedināšana mitējās.
Pāvils arī rakstīja, ka brīnumainās Dieva svētā gara dāvanas beigsies. Viņš norādīja: ”Praviešu dāvanas beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies.” (1. Korintiešiem 13:8.)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Papucs Februāris 16, 2016

Nu bet tu personīgi esi atzinis Jēzus Kristus debesu Tēvu Jahvi par Dievu ?Tu tici Viņam ?


Nu bet, protams! Viennozīmīgi
Es taču to katrā savā komentārā apliecinu!

Lai mūžīgi mūžos slavēts!

(P.S. Labi.
Atklāšu ko esmu jau citur atklājis.
Esmu (vismaz) divas reizes savā mūžā personīgi sarunājies ar JHWH - mūs visus neizmērojami mīlošo Debesu Tēvu - visa redzamā un neredzamā Radītāju.)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Februāris 16, 2016
astra
TO VISU MĒS JAU IZRUNĀJĀM ŠEIT   >:( >:( >:(
http://forums.delfi.lv/read.php?f=97&t=308983&a=1   
turpini ka labāk sirot pa mājām, cerams dabūsi vienreiz tā kārtīgi bietē!
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Papucs Februāris 16, 2016
cerams dabūsi vienreiz tā kārtīgi bietē!

Visās aptaujās jau daudzu gadu garumā vienmēr atbildu viennozīmīgi:
Olimpiskās Spēles TV sākšu skatīties tikai tad, kad olimpiskajā kategorijā tiks iekļautas slapjās sieviešu dubļu cīņas :)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 17, 2016
Es jau necīnos ar Jonu,bet ar ļauno garu,kas viņu apsēdis.Ja Jona no tiesas būtu Dieva mīlestībā, viņa sen jau būtu ieguvusi garīgu aizsardzību pret Sātanu, kurš grib cilvēkiem atņemt ne tikai laimi, bet arī mūžīgu dzīvību. (1. Pētera 5:8.)Bet no Jonas nāk bravurīga valdonība un augstprātība,kas ir miesas tieksmes,nevis Dieva gara augļi.
 ”Ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā,” rakstīja Pāvils. (Efeziešiem 6:12.)

bet

2.Korintiešiem.10:
3 Kaut arī mēs dzīvojam miesā, mēs necīnāmies miesīgi,
4 jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi — tie ir vareni Dieva spēkā un spēj sagraut cietokšņus.
5 Proti, mēs apgāžam spriedumus un augstus prātojumus, kas paceļas pret zināšanām par Dievu, un sagūstām it visas domas, lai tās būtu paklausīgas Kristum.
 6 Mēs esam gatavi sodīt par katru nepaklausību, kolīdz būsiet pierādījuši, ka esat pilnībā paklausīgi.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Februāris 17, 2016
Papucs
cīnieties, kam viņu dubļi vēl interesē, bet ne manās tēmās, pls. man no astras žīdmasoniem sen vemt gribas.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Februāris 17, 2016
eu Jona, neapbižo godīgus žīdmasonus, godīgiem žīdmasoniem nav nekāda sakara ar šitiem jokainajiem jehovistiem :D
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Februāris 17, 2016
jokaini ir viņu nomakšķerētie naivuļi, jehoviešu krējums nevienu brīdi nav jokains. PORCUS EX GREGE DIABOLI.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Februāris 17, 2016
Jona, nu ir tak jokains, paskaties uz staar :)

kuru tad šitāds var nomakšķerēt :D
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Februāris 17, 2016
tādas astras jau nav krejums un pat ne vājpiens. poļeznije duraki.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 17, 2016
Nu redziet,kā Jona un Ctulhu precīzi piepilda dažus visai  zīmīgus Bībeles pravietojumus, nemaz pašiem sev to neapzinoties.
Kā tad Bībelē ir noraksturoti patiesie Dieva kalpi ?

Lasiet 1.Korintiešiem 1:
26 Jūs jau redzat, brāļi, ka starp jums, aicinātajiem, nav daudz tādu, kas būtu gudri no cilvēku viedokļa, nav daudz vareno, nav daudz dižciltīgo,
 27 bet to, kas pasaulē muļķīgs, Dievs ir izredzējis, lai apkaunotu gudros, un to, kas pasaulē vājš, Dievs ir izredzējis, lai apkaunotu to, kas stiprs,
28 savukārt to, kas pasaulē ir zems un nicināts, kas nav nekas, Dievs ir izredzējis, lai darītu galu tam, kas ir kaut kas,
29 lai neviens cilvēks nelielītos Dieva priekšā.

Vai tad šos vārdus varētu attiecināt uz mūsdienu baznīckungiem ???
Un runājot par Jonu,tad man tā vien liekas,ka viņa  droši vien būs  bijusi izslēgta no Jehovas liecinieku draudzes par apmelošanu.

Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 21, 2016
Iesaku izlasīt ,jo noderēs priekš pestīšanas

http://wol.jw.org/lv/wol/d/r49/lp-lt/102015045?q=filozofiju&p=par
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 21, 2016
akstīja: Ctulhu
« : Februāris 17, 2016 » Citāts
eu Jona, neapbižo godīgus žīdmasonus, godīgiem žīdmasoniem nav nekāda sakara ar šitiem jokainajiem jehovistiem :D/c./


Man gan Jehovas liecinieki šķiet vissaprātīgākie salīdzinājumā ar citu reliģiju pārstāvjiem

http://www.youtube.com/watch?v=BnRXXhCCEAs&list=PL_8J9HXTH7CZNBgNuKnHF0wia15E7LQZe&index=9
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: masiks Februāris 24, 2016
Citāts
Man gan Jehovas liecinieki šķiet vissaprātīgākie salīdzinājumā ar citu reliģiju pārstāvjiem
Man gan ne. Un video tieši par to arī pārliecina. Jūtūbes viģikā lietota loģikas kļūda - appelēšana pie emocijām.
proti - pasniedz apgalvojumus un tos pamato ar.... jaukām vai nejaukām bildītēm. Sorry. Tie nav pierādījumi, tā ir cenšanās manipulē ar emocijām kā argumentu.

Cik esmu runājis ar jegovisitiem - viņi ir gatavi izārdīt ģimeni un padzīt savus tuvākos radiniekus, kļūt par nodevējiem privātajās attiecibās. Savas reliģijas dēļ.
Ja tuvākais asinsradinieks kaut kāda iemesla dēļ atsakās no jegovisitem,  šī viņa brīvā izvēle tiek sodīta ar to, ka viņš tiek izstumts ne tikai no jegovistu sektas, bet arī no šo sektantu ģimenes. Proti, pretēji piemīligajām bildītēm jūtūtbē, realitātē jegovisti savas reliģijas dēļ izārda savas ģimenes un personīgo dzīvi. Pie kam. tas tiek darīts pēc pavēles no jegovas sektantu vadītāju puses.

Vēl fanīgāks ir iemesls šādai sektantiskai rīcībai - Jaunajā Derībā aprakstītais pēdējais vakarēdiens, no kura tika pariekts Jūdass. Vismaz jegovisti kā reiz uz to atsaucas kā piemēru ko darīt ar saviem reliģijas atkritējiem. Un pats fanīgākais ir tas, ka šādas epizodes bībelē nemaz  NAV! To jegovisti izdomāja paši, VIENĀ no venaģēlijiem neatraduši pieminētu Jūdasu. Lai gan citā, paralēlajā (neatceros kurā, loms meklēt) Jūdass BIJA PIEMINĒTS kā klātesošs un "Jēzus miesu-asini" saņemošs. Taču šī vieta evanģēlijos esot ignorējama vai saprotama savādāk, ibo jegovisti visu zin labāk nekā evanģēliji...
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: masiks Februāris 24, 2016
Citāts
Un runājot par Jonu,tad man tā vien liekas,ka viņa  droši vien būs  bijusi izslēgta no Jehovas liecinieku draudzes par apmelošanu.

Un tas būtu lieks apstiprinājums maniem vārdiem, ibo mēs (ar to domājot sevi, jegovistus un pārējos kas ir lietas kursā)  labi zinām ko TAS NOZĪMĒ....
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 24, 2016
masiks

Es spriežu no vietējā jehoviešu pārstāvja teiktā, te, miglas forumā.
Dievs viņiem ir tik žēlsirdīgs kā nekur citur. Piem, masiks, riebīgs ateists, nomirst, un vis sliktais sastrādātais norakstās skurstenī. Pēc tam masiks augšāmceļas un pats var runāt ar Dievu 1:1, bez nekādām tur uzminēšanām kurš dievs pareizais, un ar visām evidencēm, utt.

Citāts
šī vieta evanģēlijos esot ignorējama vai saprotama savādāk,
aga, tāpat kā  tā vieta ar dvēselēm Atklāsmē.
Šitā var saveidot dikti daudz Mācību no VD / JD, paņemot kādu kopu ar pantiem, un pāējos ignorējot
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: masiks Februāris 24, 2016
Citāts
Dievs viņiem ir tik žēlsirdīgs kā nekur citur. Piem, masiks, riebīgs ateists, nomirst, un vis sliktais sastrādātais norakstās skurstenī. Pēc tam masiks augšāmceļas un pats var runāt ar Dievu 1:1, bez nekādām tur uzminēšanām kurš dievs pareizais, un ar visām evidencēm, utt.

te kaut kas nav pateikts līdz galam, vai arī apzināti samelots. Vai arī abi reizē. (kas jegovisitm diezgan raksturīgi)
Ja tā būtu, tad kļūt par jegovistu nebūtu pilnīgi nekādas vajadzības. Kā arī būtu monopenisuāli vai jegovists ir kvēls jegovists, jebvai kļuvis par atkritēju.
Taču tā tas nav. Kaut kāda mārrutka pēc ir svarīgi lai cilvēki OBLIGĀTI kļūst par jegovistiem un tie kuri vairs nevēlas tādi būt- tiek cietsirdīgi un bargi sodīti. Kaut kā tā dižā žēlsirdība te nenostrādā....

Pie kam. Pašiem jegovisitem ir jākrāj bonusa punkti, jāpilda savas reliģiskās aktivitātes (arī pat acīm redzami bezjēdzīgu aktivitāšu) atskaišu tabulas. Un Stārs te tieši to arī dara. Nevis kādu pārliecina, vai diskutē, bet pelna ķekšīšus savai atskaitei, kuru piestādīs Dievam  sektas kurātoram. Godīgi sakot - būtu vienkāršāk atdevis savu dzīvokli, iekrājumus un vienu nieri. Ar to būtu pieticis jegovistu indulgencei līdz mūža galam.
Maza uzslava Stāram - vismaz viņš kaut nedaudz drukā SAVUS textus, nevis tikai vienu un to pašu (burtiski) kopīpeistu no evanģēlija, kā to dara viens konkrēti nojūdzies jegovistu mūdzis delfinārijā.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 24, 2016
Citāts
te kaut kas nav pateikts līdz galam, vai arī apzināti samelots. Vai arī abi reizē.
Aga, man jau bij tādas aizdomas ... Bet Staar tā neko neiebilst, kad es ceļu gaismā savu "izpratni"

Citāts
Maza uzslava Stāram - vismaz viņš kaut nedaudz drukā SAVUS textus, nevis tikai vienu un to pašu (burtiski) kopīpeistu no evanģēlija
tāpēc ka Ctulhu pieteica, ka kopīpeistus dzēsīs ārā.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Februāris 24, 2016
masiks
tak  Staar=astra, tā pati astra, kas kopā ar otru zombiju misiju piedir$ušas delfināriju tā, ka visi normālie no turienes prom. tu pats tam liecinieks  :)
mai mai mai, di lailāā...! d.. dilailāā... d.. dilailāā...d... ... ...
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: masiks Februāris 24, 2016
Jona
jā, tādā veidā es patiešām patiesībā esmu jegovistu liecinieks... lai cik paradoksāli tas neizklausītos.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Februāris 24, 2016
masiks
nu nē, tavas kapacitātes līdz tam nevelk - tev taču ir ģimene utt., kamēr astras jehoviešu pulciņu pametusi ne tikai Tīna (ja vēl atceries no delfu foruma), bet tagad iespējams arī pārējie...  nu i visa dzīves jēga peistošanā.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: masiks Februāris 24, 2016
es tai sakarā ka esmu  -  tu pats tam liecinieks  :)
tb - sanāk ka esmu liecinieks par jegovistu rīcību. Tātad - jegovistu liecinieks.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Jona Februāris 24, 2016
masiks
āaa... tad ok.  у матросов нет вопросов :)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 24, 2016
  Kaut kāda mārrutka pēc ir svarīgi lai cilvēki OBLIGĀTI kļūst par jegovistiem ..../c./

Nu redzi,tu nezini,bet jau secini !
Lieta tāda(tas mārrutks),ka apustuļa  Pāvila  rakstītais uzmundrinājums  Timotejam attiecas uz visiem patiesajiem  kristiešiem - īstajiem Jēzus sekotājiem : ”Neatkāpies no tā, ko esi mācījies.” ...”Ko tu esi dzirdējis no manis un ko ir apstiprinājuši daudzi liecinieki, to nodod tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas pēc tam būs piemēroti, lai mācītu citus.” (2. Tim. 2:2; 3:14.) 

Nu nezinu,vai šajā forumā kaut maz viens ir spējīgs nodot tālāk Jēzus mācības .Tā vien izskatās,ka noriet tos,kas to dara,gan kādi ir sevišķi naski .
Nu kas jau kuram labāk padodas- pēc individuālām  spējām,acīmredzot .
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Februāris 24, 2016
a priekš kam nodot tālāk kaut kādas aplamas mācības, a starr?
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 24, 2016
Pierādi,ka aplamas !
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 25, 2016
Citāts
Ko tu esi dzirdējis no manis un ko ir apstiprinājuši daudzi liecinieki, to nodod tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas pēc tam būs piemēroti, lai mācītu citus.
šis ir tas, ko Austrumos sauc par mācekļu pēctecības ķēdi. Diemžēl, kristietībā tā ir pārtrūkusi, tāpēc uzrodas visādi "Bībeles pētītāji", kas mēģina saprast to, kas ir palicis pierakstits. Nav brīnums, ka tāpēc ir dažādas interpretācijas. Bieži vien tās, kā piem, jehovieši, ņem savai mācībai par pamatu atsevišķus pantus, bet tos pantus kas runā pretī, ignorē - pasludinot par simboliskiem, tēlainiem utml.

Citāts
Nu nezinu,vai šajā forumā kaut maz viens ir spējīgs nodot tālāk Jēzus mācības
Nav nevienas kristīgās konfesijas, draudzes u.c. kur mācekļu pētecības ķēde būtu saglabājusies , sākoties no paša Kristus. Tātad, arī šajā forumā tādu nav.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: masiks Februāris 25, 2016
Pierādi,ka aplamas !
Lieta tāda(tas mārrutks),ka apustuļa  Pāvila  rakstītais uzmundrinājums
1) Pāvils nekad nav bijis apustulis un Jēzu nekad savām acīm nav redzējis un no viņa personīgi (vai Jēzus apustuļiem) jelko mācījies. Tas jau būtu pirmā pretruna TAVĀ mācībā... (pretrunas norāda uz teorijas/hipotēzes nepatiesumu, aplamību).
2)jegovisti liecina un iesaista savā sektā nevis tos kas būtu uzticīgi jegovisti, bet jebkuru kurš pagadās pa rokai un pakļaujas psiholoģiskajam spiedienam no jegovistu puses.

Nu nezinu,vai šajā forumā kaut maz viens ir spējīgs nodot tālāk Jēzus mācības .
3) tāda jautājuma nav. Jautājums bija cits - kapēc tu gribi un tev VAJAG visus, tai skaitā šo forumu pievērst jegovas liecinieku sektai? Tas nav pārmetums, tas ir jautājums pēc būtības. Un atbilde slēpjas nevis mūsos bet tevī, vai precizāk - jegovistu sektā...
4) Jūs taču esat JEHOVAS liecinieki, nevis Jēzus liecinieki? Kapēc citē Jēzu un evaģēliju, kurā samozvanec Jēzus uzurpē Dieva (Jegovas) lomu (dodot mājienu ka tieši viņš, Jēzus, tiesās cilvēkus pēc nāves, nevis Jahve), bet ignorē VecoDerību, kur kā reiz Jegova runā pats savā vārdā?
5) es jau devu mājienu uz kļūdām JŪSU (jegovistu) mācībā, kur "savējo" patriekšanu un sodīšanu balstījāt bībeles vārda sagrozīšanā. Vai tad tas nav aplamas mācības vistiešākā pazīme?

varu pieķerties arī paša Jēzus mācībai, kura nav "bez grēka", taču jegovistu un Jēzus mācība nav viens un tas pats. Līdz ar to, no sākuma tiksmim galā ar šeit primāro - jūsu mācību....
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 25, 2016
Nu tu tā uzreiz uz  veselu lērumu  punktu gribi atbildes ! Pirmkārt jau nebūs riktīgi ar gariem tekstiem,bet īsumā teiktais būs diži  par maz,lai ko saprastu.Bet nu mēģināšu darīt,ko varu,bet brīdinu,ka 100%  ticībā tam,kas teikts Dieva Rakstos.
Tātad !
1) Pāvils nekad nav bijis apustulis un Jēzu nekad savām acīm nav redzējis un no viņa personīgi (vai Jēzus apustuļiem) jelko mācījies. Tas jau būtu pirmā pretruna TAVĀ mācībā... (pretrunas norāda uz teorijas/hipotēzes nepatiesumu, aplamību)./c./

Jā,Pāvils nebija starp 12 Jēzus izraudzītajiem apustuļiem,tās tiesa,bet pēc  savas  nāves un augšāmcelšanās garīgā miesā, Jēzus  personīgi parādījās  un uzrunāja Pāvilu,ieceldams viņu par apustuļi cittautiešiem. Jēzus par Pāvilu jeb Saulu teica: ”Viņš man ir izredzēts, lai nestu manu vārdu tautām, ķēniņiem un Izraēla dēliem. Es viņam parādīšu, cik daudz viņam būs jācieš mana vārda dēļ.” (Ap. d. 9:15, 16.)
Un nav nedz teikts,nedz neteikts,ka Pāvils bija vai nebija Jēzu redzējis savām acīm.Tik pat labi viņš varēja būt redzējis,jo viņš bija Jēzus laikabiedrs.
Pāvils bija farizejs,tāpēc viņš bija studējis Dieva Rakstus un ļoti labi zināja visu par Mesiju,bet tāpat kā pārējie farizeji,viņš neticēja Jēzum līdz tam brīdim,kad viņš personīgi tika Jēzus uzrunāts.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 25, 2016
2)jegovisti liecina un iesaista savā sektā nevis tos kas būtu uzticīgi jegovisti, bet jebkuru kurš pagadās pa rokai un pakļaujas psiholoģiskajam spiedienam no jegovistu puses. /c./

Te tev nav taisnība,jo Jehovas lieciniekos  ir grūti tikt iekšā.Kamēr neesi nomainījis savu veco cilvēku pret jauno,nemaz necerēt.
Tā personības maiņa tiek veikta atsaucoties uz Kolosiešiem 3


/ es domāju, pietiek ar atsauci un citāts nav nepieciešams, admins/
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 25, 2016
Grūti ir tikt iekšā,bet viegli ārā,jo atliek tikai bez nekādas nožēlas sirdī  uzģērbt atpakaļ veco ietērpu un vari  doties uz turieni,no kurienes atnāci.
Runājot par izslēgtajiem,tad uz viņiem attiecinātie Bībeles vārdi skan iespaidīgi:"  Ar viņiem ir noticis tā, kā teikts patiesajā sakāmvārdā: ”Suns atgriežas pie saviem vēmekļiem, un nomazgāta cūka atkal vārtās dubļos.”(2.Petera2:22)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Februāris 25, 2016
staar, to tu saki par tiem, kas atkrīt no ateisma, ja? :)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 25, 2016
Nē,to es saku par tiem,kas tiek izslēgti no Jehovas lieciniekiem.
P.s. Neviļus kaut kā jau ir apskatīts masika izvirzītais 5 punkts.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Februāris 25, 2016
Staar, bet ja nu jehovas liecinieki ir tās cūkas kas vārtās dubļos? Nu tas ir - viņiem nav taisnība. Tad izslēgties no jehovistiem nozīmē izlīst no dubļiem vai  ne?
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 25, 2016
Nu nezinu,vai šajā forumā kaut maz viens ir spējīgs nodot tālāk Jēzus mācības .
3) tāda jautājuma nav. Jautājums bija cits - kapēc tu gribi un tev VAJAG visus, tai skaitā šo forumu pievērst jegovas liecinieku sektai? Tas nav pārmetums, tas ir jautājums pēc būtības. Un atbilde slēpjas nevis mūsos bet tevī, vai precizāk - jegovistu sektā...
4) Jūs taču esat JEHOVAS liecinieki, nevis Jēzus liecinieki? Kapēc citē Jēzu un evaģēliju, kurā samozvanec Jēzus uzurpē Dieva (Jegovas) lomu (dodot mājienu ka tieši viņš, Jēzus, tiesās cilvēkus pēc nāves, nevis Jahve), bet ignorē VecoDerību, kur kā reiz Jegova runā pats savā vārdā?/c./

Kā redzams no Ctulhu,tad ,lai būtu pareizā izpratne,bez 3 un 4 punkta iztirzāšanas neiztikt.Tātad,mans mērķis nav pievērst visus Jehovas lieciniekiem,bet gan pildīt Jēzus pavēli SLUDINĀT ,lai jūs sāktu ticēt Dievam Jehovam un Viņa apsolītās Valstības nodibināšanai uz Zemes. Ar sludināšanu Dievs Jehova ir nolēmis izglābt ticīgos cilvēkus,kas būs Viņa Valstības pavalstnieki.No dzirdētā nāk ticība,kaut vai tas kam sludina,būtu ateists ,budists vai hinduists u.tt.

Izlasiet 1.Korint1:21 , Romiešiem 10:11-17,

Mēs esam Jehovas liecinieki,bet Jēzus Kristus mācekļi un sekojot Jēzus piemēram,sludinam par Jehovu un Viņa Valstību.
Bībelē ,Atklāsmes 3:14 Jēzus tiek saukts par uzticīgo un patieso liecinieku,kurš uzticīgi liecināja par savu debesu Tēvu Dievu Jahvi.
Un Jēzus Kristus nav Dievs Jehova.Viņš ir Dieva Jehovas Dēls,kuru Jehova sūtīja uz zemes kā savu pārstāvi,kurš runāja un visu darīja Jehovas  vārdā.
Izlasiet Jāņa 14:9-15.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Februāris 25, 2016
//nodot tālāk Jēzus mācības .//

bet priekš kam nodot tālāk melus?
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 25, 2016

/nodot tālāk Jēzus mācības .//

bet priekš kam nodot tālāk melus?/c./

Kāpēc tu ,Ctulhu,domā,ka mans mērķis būtu,lai jūs nodotu tālāk kādiem cilvēkiem melus ?Kāds man no tā labums  vai sliktuma ?
Pamato!
Es savu teikto vismaz centos pamatot ar DIEVA VĀRDIEM no Bībeles ņemtiem,kurus tu man liedz citēt.
Ar ko tu pamatosi savus ?
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Februāris 25, 2016
Staar

elementāri.

ja teisti apmāna cilvēkus, cilvēki uztur teistus. Izdevīgi.

``dieva vārdi`` jau ir sinonīms meliem, jo dievs ir meli, t.i. tāda dieva nav.

ja kāds man saka ``pamatots ar dieva vārdiem un bībeli``, tas ir tas pats kas ja saka `` es meloju``.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 25, 2016

ja teisti apmāna cilvēkus, cilvēki uztur teistus. Izdevīgi. /c./

Izdevīgi ir tiem,kas ceļ baznīcas un tajās tirgo Dievu un Jēzu.Bet patiesība ir tāda,ka ne Dievam Jahvem,ne Jēzum Kristum tās izgreznotās baznīcas nav vajadzīgas.Nav vajadzīgi tie glancētie  uzvedumi garsvārču izpildījumā.
Bībele atklāj,ka cilvēki Dievu var pielūgt jebkurā laikā un jebkurā vietā .
Dievs ir pieejams vienmēr un visur un jebkuram,kas vien vēlas griezties pie Viņa,bez īpašām ceremonijām.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Februāris 25, 2016
vai, cik jauki, bet kālab tad tu izrādi tādu aktivitāti? Tad jau visādi sargtorņi un tml izstrādājumi arī nav vajadzīgi.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 25, 2016
Ja es nebūtu izrādījusi aktivitāti,tad tu un vēl kāds cilvēks joprojām nezinātu to,ko tu un citi zināt tagad,tieši  par to,ko patiesībā atklāj Bībele.
Tagad tu un citi zināt,ka patiesais Dievs ir Jahve un ka ne Dievs Jahve,ne Viņa Dēls Jēzus Kristus nemājo nevienā pasaules baznīcā,bet viņi ,kas vienīgie ir nemirstīgi,mājo debesīs "nepieejamā gaismā" un ka Jahve caur Jēzu Kristu ir brīvi pieejams visu 24 stundu garumā jebkurā vietā un laikā.
Tas ,vai tu un citi visam tam ticat vai nē,tā tagad ir jūsu pašu darīšana.
Bet "Sargtornis" ir tikai un vienīgi neatsverams Bībeles studēšanas palīglīdzeklis.
Savukārt "Atmostieties" ir brīnišķīgs, cilvēku prātus izglītojošs žurnāls.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Februāris 25, 2016
Staar, bet tie jau ir meli.

Nav nekāda jahves, nav nekāda petiesā dieva
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 25, 2016
Priekš tevīm-meli,bet kādam,kas tic Bībelē rakstītajam - patiesība.
Apstrīdi tagad  neapstrīdamo !
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 25, 2016
Bet īstenībā,es taču nevienam neuzspiežu ticēt ne Dievam,ne Bībelei ,kur nu vēl vairāk Jehovas lieciniekiem, bet gan tikai pārliecināties,kas tad patiešām ir tai Bībelē rakstīts,jo gadu simtiem cilvēkiem bija ieborēta pavisam cita versija,ko agrīno Viduslaiku baznīctēvi it kā bija  izlobījuši no tās pašas Bībeles ar kuru šodien strādā Bībeles pētnieki.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Februāris 25, 2016
staar, ā nu tad jūs ar citiem tādiem pašiem varat spēlēt spēlīti ``kuram riktīgāka bībele``, šitā spēlīte nebvienam no ārpuses neinteresē :)
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 25, 2016
Es jau neteicu,kuram riktīgāka,bet gan tā pati.Tik atšķirība ir tajā,ka agrīnie baznīctēvi ir ņēmuši atsevišķas  Bībeles vietas un ir bijuši tās pielāgojuši Romas imperatora  varas  interesēm,bet Jehovas liecinieki nopietni pēta Bībeli neizejot uz kompromisu ne ar vienu cilvēku,lai cik augstu stāvokli viņš ieņemtu.
Un no pat agrīnajiem viduslaikiem pasaules baznīcas parazitē uz šo maldu mācību rēķina.

P.s.Man domāt,ka tev tomēr interesē,jo tu komentē.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Februāris 26, 2016
staar nu bet tas jau nav īpaši svarīgi, ja ņem vērā, ka dieva nav un bībele ir tikai viens no daudzajiem teiku cikliem.

pilnīgi OK ir visi bībeles varianti, jūsējo ieskaitot. Tāpat kā pilnīgi OK ir visi latviešu tautas dziesmu varianti, arī līdzīgie.

OK, folkloras vēsturniekiem tas viss, protams ir interesanti, var sekot, kā teikas ir mainījušās, evolucionējušas.

nu īsāk sakot - veiksmi jums folkloristikā, viss kedā :D
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 26, 2016
Kedā,,vai ne kedā !Bet man nav vienalga,ka pasaulē eksistē tik daudz baznīcu,kurās māna cilvēkus.Mānīšana pastāv gan manā gadījumā,gan tavā.
Manā,jo Bībele atklāj,ka Dieva  pielūgsmei nevajag  ne naudu ne baznīcas.
Tavā,jo māna ar neeksistējošu Dievu.
Un es neteiktu,ka tev tas viss ir vienalga,jo citādi tu klusētu vispār.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 26, 2016
Staar
Citāts
gadu simtiem cilvēkiem bija ieborēta pavisam cita versija,ko agrīno Viduslaiku baznīctēvi it kā bija  izlobījuši no tās pašas Bībeles
nu un tev tagad ir ieborēta vēl cita versija. It kā izlobīta no Bībeles. Taču atsevišķus pantus, kas neiekļaujas tavā versijā, tevējie pasludina par "tēlainu salīdzinājumu".

Agrīno Visduslaiku baznīctēviem vismaz bija palikusi kāda nebūt, bet tuvāka saite ar Jēzus tiešajiem mācekļiem, bet jums tā nekā nav.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Staar Februāris 26, 2016
Man nekas nav ieborēts.Man zinoši cilvēki ir atvēruši acis,lai es spētu saprast patieso Bībeles vēsti,jo TĀ tādu nes.Un Jēzus ir pavēlējis neklusēt,bet to sludināt cilvēkiem,kas vēl nezina.

Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ilārs Februāris 26, 2016
Ctulhu: ja ņem vērā, ka dieva nav un bībele ir tikai viens no daudzajiem teiku cikliem.... un Ctulhu ir Jehovas liecinieks, tad iznāk, ka ateisms ir tik primitīvs pasaules skatījums, ka to nav ar ko pat salīdzināt, next to nothing!Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: masiks Februāris 29, 2016
Ctulhu: ja ņem vērā, ka dieva nav un bībele ir tikai viens no daudzajiem teiku cikliem.... un Ctulhu ir Jehovas liecinieks, tad iznāk, ka ateisms ir tik primitīvs pasaules skatījums, ka to nav ar ko pat salīdzināt, next to nothing!
Pirmdienas paģiru loģikas ķēdīte? (citu skaidrojumu šim murdziņam pāris teikumos neredzu)
 Iesaku vairs tik daudz neniekoties ar tām "Jēzus asinīm". Kaut ko draudzei atstāj un savas aknas pažēlo. Neesi loterijā vinnējis un Dievs viņas neārstēs...
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ilārs Marts 02, 2016
Sveiks! Prieks Tevi dzirdēt. Tavas loģikas prasības ir diezgan vienpusējas, bet nu nekas. Kā iet?
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 02, 2016
vajadzēs uztaisīt speciālu tēmu par godu Ilāram, jo viņš visvairāk izdarījis ateisma popularizēšanā šajā formumā.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ilārs Marts 02, 2016
Kādam jau jāpalīdz tiem, kam iet švaki.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 02, 2016
Tev labi sanāk, apsveicu.

Daudzi man ir teikuši, ka paskatījušies uz dievticību pa jaunam, lasot tavus tekstus.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ilārs Marts 02, 2016
Tu man glaimo, bet man prieks palīdzēt tiem, kas paši sev nevar.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 02, 2016
nu jauki, tu tiešām esi daudz palīdzējis, nevienam tik labi nesanāk
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ilārs Marts 02, 2016
Nu jā, es jau ar saku, ka kristieši ir paši noderīgākie ļaudis.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 02, 2016
kā eksponāti, kas parāda dievticību īstajā gaismā - jā, daži ir ļoti noderīgi
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ilārs Marts 02, 2016
Nu ja, gaismu vajag, savādāk Tu tikai pa tumsu grābsties.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 02, 2016
nujā, tu labi izgaismo dievticības patieso seju
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ilārs Marts 02, 2016
Salīdzini lūdzu mūsu bildītes, tad Tev viss kļūs skaidrs par sejām.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 02, 2016
Normāli. Man kiborgs tev zombijs.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ilārs Marts 02, 2016
Cthulhu as a gigantic entity worshiped by cultists? Lai gan par gaumi nestrīdās.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ctulhu Marts 02, 2016
nu labāk par jahvi jau ir [vismaz raksturs labāks un morāle augstāka]
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ilārs Marts 02, 2016
Kas Tev tā par korāli? Tas nav tas Korālis, kurš laulā gaisa balonos?

Kur tad viņa labums slēpjas? Šajā te: Cthulhu's anatomy is described as part octopus, part man, and part dragon.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: masiks Marts 03, 2016
Sveiks! Prieks Tevi dzirdēt. Tavas loģikas prasības ir diezgan vienpusējas, bet nu nekas. Kā iet?

Sveiks! Iet visādi. Gribās lai ir labi, bet sanāk kā parasti.
Nu, manas prasības - lai loģika ir loģiska. Guži kā vienam ģensekam lai ekonomika ir ekonomiska.
Alternatīvā loģika lai paliek tvaicenes spečukiem. es tur iekšā nevēlos jaukties.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: Ilārs Marts 03, 2016
Jā, ekonomikas un finanšu jomā dzīve Latvijā nav sevišķi pievilcīga. Pavasaris arī nenāk tik ātri kā gribētos, bet nu kā ir, tā ir. Vēlu Tev veiksmi un izdošanos, tas ir, lai notiek arī kaut kas ne gluži loģisks.

Redzi ar loģiku ir tā, ka savā ziņā tā ir atkarīga no pieredzes. Zinātnes vēsture rāda, ka kādu laiku pētnieki mēģināja balstīties tikai uz loģiku, bet beigu beigās nonāca pie tā, ka empīrika ir būtiski nepieciešams nosacījums. Piemēram, jaunie 20. gs. atklājumi fizikā nebija diezcik loģiski. 
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: kristietis Aprīlis 14, 2016
Lielā mērā šī koncepcija par “anonīmajiem kristiešiem” radusies no kroplas izpratnes par to, kas ir un kas nav Draudze. Protams, ka, domājot institucionālās un liturģiskās kategorijas, loģiski rodas jautājums – vai tiešām cilvēka pestīšanu nosaka šīs ārišķības? Pat luterāņu “baznīcā” un pat visradikālākajā un jaunākajā harizmātiskajā “sektā” galu galā viss garīgums noreducējas līdz kaut kādiem ārišķīgiem atribūtiem. Un kā tad ir ar tiem, kuri, šķiet, arī varētu būt kristieši, bet, kuriem nav šo “kristietībai” raksturīgo ārišķīgo atribūtu kaut kādu iemeslu dēļ? Un te no vienas kroplības rodas nākamā – jāpaplašina šo pestīšanai nepieciešamo ārišķīgo atribūtu loks.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 14, 2016
Kristiešiem vispār ir raksturīga šķelšanās , sava izredzētība un vienīgā pareizība, un pārējo kristiešu uzskatīšana par totāli nepareizajiem, bezmaz sliktākiem par pagāniem.
Virsraksts: Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
Rakstīja: ZIRGS Jūnijs 14, 2018
EzītisMiglā
Ezīt, lai arī kristiešiem it kā ir raksturīga šķelšanās, dažādajiem kristietības novirzieniem ir vairāk kopīga,nekā atšķirīga.